• Idiomas / Hizkuntzak
  • Bilbao : 94 424 82 94
  • Email: info@aldaketasoziala.com

UDALEKU IREKIETAKO ESKABIDE-ORRIA

Parte-hartzailearen datuak / Datos del/a participante

ADI: Datu guztiak beharrezkoak dira / NOTA: Todos los campos son obligatorios

Izen-abizenak Nombre y Apellidos

Jaioteguna Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)

Kalea / Zk. / Solairua / Aldea Calle / Nº / Piso / Mano

Posta kodea / Udalerria Codigo Postal / Municipio

Ikastetxea / Maila / Eredua Centro educativo / Curso / Modelo

Aukeratutako guneak Núcleo elegido

Autobus Zerbitzua Servicio de Autobús
Bai / SiEz / No

Kamisetaren neurria Talla de la camiseta


Ama, aita edo tutorearen datuak Datos del padre, madre o tutor/a

Izen-abizenak Nombre y Apellidos

NAN DNI

Helbide elektronikoa Correo electrónico

Sakelekoraren zk. Nº del móvil

Teléfono zk. Nº de teléfono

Oharrak Observaciones (Alergiak, gaixotasunak, ezgaitasunak, bestelakoak…)

Ekintzak Actividades

Multiabentura, kanpaldia (aterpetxeko gau bat), kirol eta trebetasun ginkanak, gurpilen eguna, zaldiz ibiltzea, hondartzarako txangoa, eskulanak, taldeko jolasak, igerilekuak, esperimentazio-tailerrak, azken eguneko jaia eta askoz gehiago!!

Multiaventura, acampada (noche en albergue), gincanas deportivas y de habilidad, día de ruedas, montar a caballo, excursión a la playa, talleres, juegos grupales, piscina, talleres de experimentación, fiesta fin de colonias y ¡¡mucho más!!.

Baimena ematen dut / Doy permiso

1. Udaleku Irekien egitarauaren barruan egingo diren jardueretan parte hartzeko A participar en todas las actividades de las Colonias Abiertas de verano
Bai / SiEz / No

2. Goian zehaztutako adingabearen izen-abizenak web orrian (onartuen zerrenda...) agertzeko A que aparezcan en la página web (lista de inscritos/as...) el nombre y apellido de la persona menor de edad arriba indicada.
Bai / SiEz / No

3. Antolatzaileei baimena ematen diet jarduera burutu bitartean adingabeari argazkiak eta bideoak egiteko eta argazki horiek argitaratzeko jardunaren zabalkundea egiteko edita lezaketen materialean (webgunea, aldizkariak, kartelak…). Autorizo a la organización para que pueda realizar fotos y videos de la persona menor de edad durante el desarrollo de dicha actividad y los pueda editar para la difusión de dicha actividad (en la web, revistas, carteles…).
Bai / SiEz / No

Ordain Agiria Comprobante bancario